Embroidery File OÜ õppekorralduse alused

Õppekavade koostamise alus: 3. taseme tekstiilkäsitöö valmistamise kompetentsid A2.1, A 2.6.
Koolitaja: Marge Haug, tel 58350100, email: marge@masintikkimine.ee

1. Üldsätted

1.1. Embroidery File OÜ (12562521) (edaspidi koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.

1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.

1.3. Õppetöö toimub Embroidery File OÜ masintikkimistöökojas Paides Karja 12-57.

1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.

1.5. Koolitused toimuvad valdavalt individuaalõppena. Koolitus viiakse läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Grupikoolituste jaoks koostatakse õppekava tellijaga koostöös.

1.6. Õppetöö toimub eesti või vene keeles.

1.7. Asjaajamiskeel on eesti keel.

1.8. Õppetöö toimub päevase õppe vormis.

1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppeesmärk;
1.9.3. õpiväljundid;
1.9.4. õppekava koostamise alus;
1.9.5. sihtgrupp;
1.9.6. õppekeel;
1.9.7. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.8. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal;
1.9.9. õppe sisu;
1.9.10. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.11. õppemeetod;
1.9.12. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.9.14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

2.1. Kogume õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.

3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine

3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (marge@masintikkimine.ee) või telefoni teel (+372 58350100).
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (marge@masintikkimine.ee) või telefoni teel (+372 58350100).

3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Koolitusgrupi mittetäitumisel on õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine

4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/Eesti Töötukassa poolt tasumist tõendava kinnituskirja.

4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja koolituspäeva esimesel tunnil oma allkirjaga osavõtulehel.

5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

5.1. Õppija võetakse kursusele isikliku või hooldaja sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Koolituskeskusesse vastuvõtmisel sõlmitakse koolitusleping kooli esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või klientfirma esindaja vahel, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning maksmise tingimused.

5.2. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.

5.3. Õppija on lõpetanud koolituskeskuse valitud kursuse, kui on osalenud 100% ulatuses.

6. Õppija õigused ja kohustused

6.1. Õppijal on õigus:
6.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.
6.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
6.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;
6.1.4. saada kursuse lõpus tunnistus.

6.2. Õppija on kohustatud:
6.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
6.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
6.2.3. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
6.2.4. õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.

7. Lektorite kvalifikatsiooninõuded

7.1. Lektorid peavad omama kõrgemat pedagoogilist haridust ning olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

7.2. Lektorite nimed koos kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldusega
7.2.1. Marge Haug, eriala informaatik (magister), lisaeriala arvutiõpetaja kutse Tartu Ülikoolist. Masintikkimisportaalide masintikand.ee, koolitus.masintikkimine.ee ja www.masintikkimine.ee looja ja eestvedaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2006.
7.2.2. Tiina Kraav, eriala matemaatik (doktorikraad), lisaeriala matemaatikaõpetaja kutse Tartu Ülikoolist. Masintikkimisportaali masintikand.ee looja ja eestvedaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2005.

8. Kvaliteedi tagamine

8.1. Leiame või töötame välja igale kliendile sobiva koolituse, mis parandab nende tulemusi.

8.2. Täidame oma lubadused, oleme põhjalikud, kiired ja paindlikud.

8.3. Oleme kättesaadavad kliendile sobivas suhtluskanalis.

8.4. Kasutame interaktiivseid, tõhusaid, vaheldusrikkaid ja täiskasvanud õppijale sobivaid meetodeid.

8.5. Valime koolitajateks oma ala parimad praktikud, kes soovivad oma teadmisi ja kogemusi edasi anda.

8.6. Piloteerime erinevaid koolitusmeetodeid pidevalt, et valida välja parimad.

8.7. Meie koolitajate kvalifikatsiooni arendatakse erinevatel koolitustel ja konverentsidel.

8.8. Koolitusruum on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase tehnika, WiFi võrgu ja piisava hulga pistikupesadega, asub hästi ligipääsetavas kohas.

8.9. Koolitusi toetab koolitusjärgne veebiabi.

8.10. Iga koolituse lõpus kogume osalejatelt isikustatud tagasisidet, mis on aluseks meie arendustegevusele.

9. Vaidluste lahendamise kord

9.1. Koolituskeskuse ja õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.

Embroidery File OÜ õppekorralduse aluste kinnitamise aeg
15.07.2014

Embroidery File OÜ õppekorralduse aluste muutmise aeg
14.01.2021