Embroidery File OÜ koolituste kvaliteedi tagamise alused

1. Üldsätted

1.1. Embroidery File OÜ lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast, õppekorralduse alustest ja sisekorra eeskirjast.

1.2. Embroidery File OÜ pakub praktilisi õmblustehnoloogia kursuseid, õmblusmasinate kasutuskoolitusi ning masintikkimise ja masintikkimisfailide programmeerimisega seotud koolitusi.

1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.

2. Sihtrühmad ja nende koolitusvajadused

2.1. Embroidery File OÜ koolituste sihtrühmad jagunevad viieks: alustavad ettevõtjad, tegutsevad väikeettevõtjad, õpetajad/huvitegevuse juhendajad, õmbelemise või masintikkimisega tegelevad ettevõtte töötajad ja eraisikust käsitööhuvilised. Embroidery File OÜ on loonud iga sihtrühma kohta ka põhjaliku kliendiprofiili.

2.1.1. Alustavad ettevõtjad soovivad õppida masintikkimist, et alustada masintikkimisteenuse pakkumist, oma toodete kujundamist-programmeerimist või masintikkimise programmeerimise teenuse pakkumist. Samuti soovivad alustavad ettevõtjad õppida uute masinate kasutamist-hooldamist ja õmblustehnoloogiaid, selleks et valmistada oma õmblustooteid või pakkuda õmblus-parandusteenust.

2.1.2. Tegutsevad väikeettevõtjad soovivad oma teadmisi arendada, et pakkuda mitmekülgsemaid ja parema kvaliteediga tikkimisteenuseid või alustada uue teenuse pakkumist.

2.1.3. Õpetajad/huvitegevuse juhendajad soovivad oma oskuseid ja teadmisi arendada õmblus- ja tikkimisteemadel, et õpitud teadmisi edasi õpetada.

2.1.4. Õmbelemise või masintikkimisega tegelevad ettevõtte töötajad soovivad arendada oma teadmisi ja oskuseid, et saada hakkama uuendatud masinapargiga.

2.1.5. Eraisikust käsitööhuvilised soovivad hakata tegelema uue hobiga või arendada oma teadmisi ja oskuseid õmblus- ja tikkimisteemadel.

3. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

3.1. Embroidery File OÜ viib läbi koolitusi ruumis, mis vastab tööohutuse nõuetele. Kokkuleppel töötukassaga on tagatud ligipääs koolitusruumi liikumispuudega inimestele.

3.2. Igal osalejal on soovitav kasutada isiklikku arvutit, vajamineva tarkvara tagab koolitaja. Võimalik on kasutada koolituse kestel ka koolitaja arvuteid.

3.4. Igal koolitusel on tagatud koolitusjärgne veebipõhine abi 1 kuu kuni 6 kuud (vastavalt valitud koolitusele). Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni, Skype, Zoom, AnyDesk, Facebook messengeri või kokkulepitud auditoorsete konsultatsioonide kaudu.

3.5. Koolitusgrupi suurus on kuni 6 osalejat, sest siis jõuavad koolitajad tegeleda iga õppijaga individuaalselt. Eksisteerib ka personaalseid koolitusi ning videokoolitusi, mida õppija saab läbida omale sobivas tempos.

4. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

4.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.

4.2. Embroidery File OÜ õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:

  • õppekava nimetus;
  • õppekavarühm;
  • õppekava eesmärk ja õpiväljundid;
  • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  • õppe kogumaht ja struktuur, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  • õppe sisu;
  • õppekeskkonna kirjeldus;
  • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  • lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.

4.3. Õppekava koostamisel lähtutatakse sihtgruppide vajadustest ning iga koolitus peab olema praktilise suunitlusega ja aitama sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.

4.4. Õppekavade kaasajastamine toimub vähemalt üks kord aastas jooksva aasta jaanuaris või vastavalt vajadusele.

4.5. Õppekava luuakse koostööna, meeskonnas on koolitajad ja Embroidery File OÜ juhataja. Õppekava kinnitab Embroidery File OÜ juhataja.

4.6. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.

5. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

5.1. Koolitajad peavad omama kõrgemat erialast ning pedagoogilist haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

5.2. Koolitaja esitab Embroidery File OÜ juhatajale peale koolituse lõppu tagasiside koolitustulemuste ja parandusettepanekute kohta.

5.3. Embroidery File OÜ juhataja koostöös koolitajatega analüüsib igat negatiivset tagasisidet eraldi ja võtab vajadusel kasutusele meetmed olukorra parendamiseks.

6. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

6.1. Embroidery File OÜ koolitaja küsib peale igat koolitust osalejatelt tagasisidet ja parandusettepanekuid. Tagasisidet kogutakse digitaalselt või suuliselt.

6.2. Koolitajad ja Embroidery File OÜ juhataja analüüsivad saadud tagasisidet ja võtavad konstruktiivset ettepanekuid arvesse õppekava parendamisel.

Embroidery File OÜ koolituste kvaliteedi tagamise aluste kinnitamise aeg
15.07.2014

Embroidery File OÜ koolituste kvaliteedi tagamise aluste muutmise aeg
14.01.2021