Masintikkimiskoolitus ja tikandite programmeerimine algajale ettevõtjale

1. Täienduskoolituse asutuse nimetus

Embroidery File OÜ

2. Õppekava nimetus

Masintikkimiskoolitus ja tikandite programmeerimine algajale ettevõtjale.

3. Õppekeel

Eesti keel

4. Õppevaldkond

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

5. Õppesuund

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

6. Õppekavarühm

Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia intedistsiplinaarne õppekavarühm

7. Õppe eesmärk

Tundma õppida masintikkimistehnikate programmeerimise erinevaid tehnoloogiaid, masintikkimistööks vajalike pädevuste ja teadmiste omandamist. Kujundada valmisolek ise tikandite programmeerimiseks. Kujundada masintikkimistööks vajalikke IKT alaseid oskusi.

Koolituse läbinu oskab eristada ja nimetada erinevaid tikkimistehnikaid. Oskab iseseisvalt valida konkreetse masintikkimistöö jaoks sobivad materjalid, töövahendid ja tööprotsessi.

8. Õpiväljundid

Koolituse tulemusena koolitatav tunneb masintikkimise põhimõisteid, oskab tikandit kirjeldada, milliseid tikkimistehnikaid on kasutatud, oskab valida enda vajadustele vastavad tikkimise tehnikad ning analüüsida, milline on konkreetse tikkimistöö jaoks sobiv tugikangas, nõel ja niit. Oskab kasutada erialast oskussõnavara.

Koolitatav omandab teadmisi ja oskusi järgmiste tikkimistehnikate osas:

 • Masintikkimiskoolitus algajale, materjalide õpe.
 • Tekstide koostamine, ümber kujundamine.
 • Klassikaline masintikand, põhilised töövõtted, logo programmeerimine.
 • Võrktikand, võrkpinnad.
 • Aplikatsioonitehnikad, embleemide valmistamine.
 • Autorikaitse.
 • Klientidega suhtlemine. Näidistikandi koostamine kliendile hinnapakkumise saatmiseks. Tikkimistöö hinnakalkulatsiooni koostamine.

9. Õpingute alustamise tingimused

Arvutikasutaja algteadmised

10. Õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal

Auditoorne töö – õppe eesmärgi saavutamine loengu ja arutelu vormis.
Praktiline töö – õppe eesmärgi saavutamine õpitud teadmiste ja oskuste töös rakendamise kaudu.
Iseseisev töö – iseseisev tegevus õppe eesmärgi saavutamiseks.

Auditoorse töö osakaal – 20 tundi
Praktilise töö osakaal – 20 tundi
Iseseisva töö osakaal – 42 tundi

Õppe kogumaht – 82 tundi

11. Õppe sisu

 • Masintikkimiskoolitus algajale – tikkimismasinate erinevad võimalused. Masintikkimistööks vajalike materjalide tundmine, kasutamine, hankimine.
 • Masintikkimistehnoloogiate valdamine.
 • Tekstide koostamine, ümber kujundamine – kirjastiilid, mõisted. Tekstide kujudamine tikkimisprogrammis.
 • Klassikaline masintikand, logo programmeerimine – programmeerimise algoritmid, põhilised töövõtted, nende rakendamine tikkimistarkvaraga.
 • Masintikkimine.
 • Võrktikand, võrkpinnad – võrkpindade programmeerimine, ühe- ja mitmevärvilised võrkpinnad.
 • Aplikatsioonitehnikad – embleemide valmistamine.
 • Autorikaitse – erinevad autorikaitse nüansid.
 • Töö klientidega – näidistikandi koostamine kliendile hinnapakkumise koostamiseks, töö ajakulu ja hinna arvestamine.

12. Õppekeskkonna kirjeldus

Embroidery File OÜ viib läbi koolitusi ruumis, mis vastab tööohutuse nõuetele. Kokkuleppel Eesti Töötukassaga on tagatud ligipääs koolitusruumi liikumispuudega inimestele.

Igal osalejal on soovitav kasutada isiklikku arvutit, vajamineva tarkvara tagab koolitaja. Võimalik on kasutada koolituse kestel ka koolitaja arvuteid.

13. Õppematerjalid

Koolitaja tagab igaks õppetunniks koolitatavale õppeprotsessis kasutatavad õppematerjalid, –vahendid ja tarkvara.

14. Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Õppekava lõpetamiseks vajaliku õpiväljundina hinnatakse koolituse käigus loodud kodutöid.

Tunnistuse saamiseks on vajalik osaleda koolituse kontakttundides 100% ulatuses ning lisaks esitada kõik nõutud kodutööd.

15. Õppekava kinnitamise aeg

15.07.2014

16. Õppekava muutmise aeg

14.01.2021