Õppekavade koostamise alus: 3. taseme tekstiilkäsitöö valmistamise kompetentsid A 2.1, A 2.6.
 
Masintikkimise kursuste valik:
 
Masintikkimiskoolitus algajale ettevõtjale. Tikandite programmeerimine. Hind 2080 €+km.
Koolitus toimub meie tikkimistöökojas.
NB! Tööpraktikale võtame ainult algajate kursuse lõpetanuid!
Õppekava: 
Kursuse toimumisajad:
18.01.2021 – 19.02.2021, on vabu kohti.
18.11.2020 – 21.12.2020, Ei ole vabu kohti.
12.10.2020 – 13.11.2020, Ei ole vabu kohti.
08.09.2020 – 09.10.2020. Ei ole vabu kohti.
 
Millist tikkimismasinat valida ja millist tarkvara? Kestus 4 tundi, hind 160 €+km. Toimumisaeg kokkuleppel.
Koolitus toimub meie tikkimistöökojas.
 
 
Tikkimismasina seadistamine ja kasutuskoolitus. Kestus 5 tundi, hind 160 €+km. Toimumisaeg kokkuleppel.
Koolitus toimub meie tikkimistöökojas.
Seadistame tikkimismasina niidipinged ja parameetrid. Õpime tikkimismasinat õigesti ja ohutult kasutama.
Kursuse toimumisajad: kokkuleppel
 
IT õpe edasijõudnud masintikkijale I – Janome-Wilcom baasil. Kestus 40 tundi, hind 2080 €+km.
Koolitus toimub reaalajas videosilla vahendusel.
Kursuse toimumisajad:
kokkuleppel
 
IT õpe edasijõudnud masintikkijale II – vektorgraafika Janome-Wilcom baasil. Kestus 40 tundi, hind 2080 €+km.
Koolitus toimub meie tikkimistöökojas.
Kursuse toimumisajad:
kokkuleppel
 
Programmeerimine masintikkijale Wilcom tarkvara baasil – rahvuslik suund.. Kestus 12 tundi, hind 624 €+km.
Koolitus toimub meie tikkimistöökojas.
Kursuse toimumisajad: kokkuleppel.
 
 
Koolitaja: Marge Haug, tel 58350100, email: marge.haug@gmail.com
 
Õppekorralduse alused
 
1. Üldsätted
1.1. Embroidery File OÜ (12562521) (edaspidi koolituskeskus) lähtub täienduskoolituse korraldamisel kehtivatest täiskasvanuhariduse valdkonna õigusaktidest ning teistest asjakohastest õigusaktidest ja dokumentidest.
1.2. Koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku täiendkoolitust.
1.3. Õppetöö toimub Embroidery File OÜ masintikkimistöökojas Paides Karja 12-57.
1.4. Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit.
1.5. Koolitused toimuvad valdavalt individuaalõppena. Koolitus viiakse läbi õppija vajadustest lähtuva individuaalse õppekava alusel. Grupikoolituste jaoks koostatakse õppekava tellijaga koostöös.
1.6. Õppetöö toimub eesti või vene keeles.
1.7. Asjaajamiskeel on eesti keel.
1.8. Õppetöö toimub päevase õppe vormis.
1.9. Õpingute alusdokument on õppekava, kus on määratletud vähemalt:
1.9.1. õppekava nimetus;
1.9.2. õppeesmärk;
1.9.3. õpiväljundid;
1.9.4. õppekava koostamise alus;
1.9.5. sihtgrupp;
1.9.6. õppekeel;
1.9.7. õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
1.9.8. õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse ja praktilise töö osakaal;
1.9.9. õppe sisu;
1.9.10. õppekeskkonna kirjeldus;
1.9.11. õppemeetod;
1.9.12. õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
1.9.13. nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
1.9.14. koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
 
2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine
2.1. Kogume õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
 
3. Koolitusele registreerumine ja koolitusgrupi komplekteerimine
3.1. Koolitusele registreerumine
3.1.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab e-posti teel (embroideryfile@gmail.com) või telefoni teel (+372 58350100). 
3.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (embroideryfile@gmail.com) või telefoni teel (+372 58350100).
3.2. Koolitusgrupi komplekteerimine
3.2.1. Õppegrupp moodustatakse koolitusele registreerumise järjekorra alusel.
3.2.2. Koolituse alustamiseks koostatakse koolitusel õppijate nimekiri.
3.2.3. Koolitusgrupi mittetäitumisel on õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.
 
4. Koolituse alustamine ja koolitusel osalemine
4.1. Koolitusel õppimist saavad alustada õppijad, kes on õppegruppi arvatud ning kes on tasunud õppemaksu või saanud ettevõtte/asutuse poolt tasumist tõendava kinnituskirja.
4.2. Õppetööst osavõttu kinnitab osaleja esimesel tunnil oma allkirjaga osavõtulehel.
 
5. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord
5.1. Õppija võetakse kursusele isikliku või hooldaja sooviavalduse või klientfirma koolitustellimuse alusel. Koolituskeskusesse vastuvõtmisel sõlmitakse kooli esindaja ja õppija/ lapsevanema/ hooldaja või klientfirma esindaja koolitusleping, millele kantakse lektori nimi, koolituse toimumise aeg, kestus, koht ja õppemaksu suurus ning selle maksmise tingimused.
5.2. Õppija arvatakse koolituselt välja sooviavalduse põhjal, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaadatakse läbi üksikjuhtumi põhiselt.
5.3. Õppija on lõpetanud koolituskeskuse valitud kursuse, kui on osalenud 100% ulatuses.
 
6. Õppija õigused ja kohustused
6.1. Õppijal on õigus:
6.1.1. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud kursusele, ette nähtud mahus, kohas ja ajal.
6.1.2. saada teavet koolituse õppekorralduse ja õppekava kohta;
6.1.3. nõuda õppemaksu tagastamist koolituskeskuse süül ära jäänud kursuste eest;
6.1.4. saada kursuse lõpus tunnistus.
 
6.2. Õppija on kohustatud:
6.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja koolituskeskuse vara;
6.2.2. käituma vastavalt üldtunnustatud kõlblusnormidele;
6.2.3. tasuma õppemaksu arvel kajastatud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;
6.2.4. õppija ja kooli suhteid reguleerib sellekohane leping.
 
7. Lektorite kvalifikatsiooninõuded
7.1. Lektorid peavad omama kõrgemat pedagoogilist haridust ning olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
7.2. Lektorite nimed koos kvalifikatsiooni ja töökogemuse kirjeldusega
7.2.1. Marge Haug, eriala informaatik (magister), lisaeriala arvutiõpetaja kutse Tartu Ülikoolist. Masintikkimisportaalide www.embroideryfile.com ja www.masintikkimine.ee looja ja eestvedaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2006.
7.2.2. Tiina Kraav, eriala matemaatik (doktorikraad), lisaeriala matemaatikaõpetaja kutse Tartu Ülikoolist. Masintikkimisportaali www.embroideryfile.com looja ja eestvedaja. Täiskasvanute koolitamise kogemus aastast 2005.
 
8. Kvaliteedi tagamine
8.1. Leiame või töötame välja igale kliendile sobiva koolituse, mis parandab nende tulemusi.
8.2. Täidame oma lubadused, oleme põhjalikud, kiired ja paindlikud.
8.3. Oleme kättesaadavad kliendile sobivas suhtluskanalis.
8.4. Kasutame interaktiivseid, tõhusaid, vaheldusrikkaid ja täiskasvanud õppijale sobivaid meetodeid.
8.5. Valime koolitajateks oma ala parimad praktikud, kes soovivad oma teadmisi ja kogemusi edasi anda.
8.6. Piloteerime erinevaid koolitusmeetodeid pidevalt, et valida välja parimad.
8.7. Meie koolitajate kvalifikatsiooni arendatakse erinevatel koolitustel ja konverentsidel.
8.9. Koolitusruum on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase tehnika, WiFi võrgu ja piisava hulga pistikupesadega, asub hästi ligipääsetavas kohas.
8.10. Koolitusi toetab koolitusjärgne veebiabi.
8.11. Iga koolituse lõpus kogume osalejatelt isikustatud tagasisidet, mis on aluseks meie arendustegevusele.
 
9. Vaidluste lahendamise kord
9.1. Koolituskeskuse ja õppija/lektori vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.
 
 

Videokoolitused õmblusmasinatele, overlokkidele, katteõmblusmasinatele ja tikkimismasinatele:

https://koolitus.masintikkimine.ee/

Töötubade jooksev info. Töötubasid korraldame üle Eesti. Lastele, täiskasvanutele, meisterdamist, õmblemist, tikkimist ja masintikkimist. Vaata kõiki toimumisi siit:

https://www.facebook.com/embroideryfile/events

Masintikkimiskoolituste õppekavad koos toimumisaegadega:

https://www.embroideryfile.com/koolitus

Meie koolitused Eesti Töötukassa kaudu (töötavatele inimestele ja tööotsijatele):

https://www.tootukassa.ee/koolitajad/koolitaja/12562521


Masintikkimisõpilaste kõige esimesi programmeerimistöid leiab meie facebookist:
https://www.facebook.com/embroideryfile
Algajatele masintikkijatele oleme spetsiaalest teinud erinevates tikkimistehnikates TASUTA tikkimisfaile, alla saab tõmmata järgnevalt lingilt:
https://www.embroideryfile.com/freebies